Проекти

 • All
 • Геомеханика
 • Геотехничко Проектирање и Конструкции
 • Инженерска Геологија
 • Испитувања во Животна Средина
 • Консултантство
 • Теренска Лабораторија
 • Геомеханички истражни работи на локација предвидена за изградба на производствен погон, ТИРЗ Скопје 2 (Van Hool)

  Read More
 • Геотехничко истражување и изработка на техничко решение за санација на нестабилност на трупот на магистралниот пат А-3 делница Тројаница-Фариш

  Read More
 • Изведба на експлоатациони бунари за водоснабдување на Општина Желино - Тетово

  Read More
 • Основен Проект за реконструкција - зајакнување на патниот мост бр.57 на магистралниот пат А2 делница Гостивар - Стража

  Read More
 • Основен проект за санација на свлечиште на патниот правец од с. Магарево до детското одмаралиште на Пелистер на P29372

  Read More
 • Надзор со теренска лабораторија при изведба на земјани работи на локација предвидена за изградба на Фабрика за Автобуси “Van Hool” во ТИРЗ - Бунарџик 2

  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all