ГЕИНГ @ Саем за вработување 2015

Повеќе...

ГЕИНГ @ Ден на дрвото - Засади ја својата иднина 2015

Повеќе...

Отвoрање на нова регионална канцеларија во Штип

Повеќе...

ГЕИНГ @ XVI Европска Конференција за Механика на почви и Геотехника

Повеќе...

ГЕИНГ @ IV Меѓународна конференција за Регионално управување со отпад

Повеќе...