Работилница на Екомед 12.07.2017

На 12 јули оваа година во просториите на Геинг Кребс унд Кифер во Скопје се одржа првата работилница на тема “Специјализиран процес на секторот за екоинженеринг во животната средина на Медитеранот“ организирана во рамките на проектот ЕКОМЕД. Целта на оваа работилница на која присуствуваа вкупно петнаесет претставници на домаќинот и седумте засегнати компании и институции од Македонија, беше детално запознавање со проектот, анализа, дискусија и одговор на прашања со чија помош ќе се креира слика за состојбата и условите во кои се наоѓа екоинженерингот во нашата држава.  Анализата на фазите проектирање, изведба, едукација и тренинг како и компанисиките искуства во екоинженерингот, резултираа со изработка на извештаи кои ќе бидат појдовна точка за изработка на наставната програма за високообразовните институции во рамките на земјите од Медитеранот а која треба да се реализира со проектот ЕКОМЕД.

ECOMED Workshop

ECOMED Workshop2

Овој проект е ко-финансиран од Еразмус + Програмата од Европската Унија и има за цел да  креира нови начини за справување со предизвиците кои ќе следат во развојот на пределскиот биоинженеринг  со користење на подобрени техники и нови приоди кон оваа гранка, земајќи ја во предвид како примарна специфичноста на условите во Медитеранскиот регион.

Повеќе информации за проектот ЕкоМед можете да најдете на:
Web: www.ecomedbio.eu
Twitter: @ecomedbio
Facebook: Ecomedbio-Erasmus+